Værdigrundlag

Et trygt miljø giver ro til at lære, til at opleve og til at undres

Værdigrundlag

Ansvar, mål & forpligtigelse

Allerød Privatskole tager ansvar for at udvikle elevernes faglige såvel som sociale kompetencer. Det er vores mål at føre eleverne op til folkeskolens prøve.
Skolen forpligter sig til på bedste vis at ruste eleverne til at blive livsduelige individer og kompetente verdensborgere.

Forældreansvar & -inddragelse

På Allerød Privatskole leverer lærere og elever de nødvendige input og udfordringer til et godt læringsmiljø.
Det forventes, at forældre tager aktiv del i elevens hverdag ved blandt andet at holde sig orienteret på forældreintra, bakke op om lektielæsningen, deltage i planlægning og afholdelse af klassearrangementer samt sørge for, at eleven møder undervisningsparat i skolen.

Det hele menneske

Allerød Privatskole tror på, at gode faglige kompetencer skal suppleres med veludviklede sociale kompetencer. Personalet forpligter sig til at lære eleverne at respektere forskellighed såvel som fællesskabets styrke for på den vis at fremme et trygt og anerkendende læringsmiljø.
Allerød Privatskole tror på, at forskellighed er en styrke for alle, samt at alle har ret til at blive hørt, men samtidigt har pligt til at lytte og respektere andres meninger.
Allerød Privatskole tror på, at et trygt miljø giver ro til at lære, til at opleve og til at undres. Respekten gælder elever imellem såvel som mellem lærer og elev.

Vi har fået en hjertestarter og er blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole

Her på skolen uddanner vi vores elever, så de – når de forlader os – har lært livreddende førstehjælp og kan bruge en hjertestarter. Derfor bliver alle elever i de ældste klasser undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i livreddende førstehjælp, så de er klar til at undervise eleverne.

Hvert år falder 4.000 personer i Danmark om med hjertestop uden for hospital. Hvis en lægperson træder til med livreddende førstehjælp, overlever én ud af fem. Hvis ingen træder til, overlever én ud af 20. Så rigtig mange liv kan reddes, hvis flere lærer at træde til med livreddende førstehjælp allerede i folkeskolen.

Vi mener, at det er en vigtig del af børn og unges dannelse, at de bliver rustet til at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop, ligesom det er vigtigt, at eleverne lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden.

Den nye hjertestarter hænger udendørs, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden.

  • Vi har en hjertestarter, som hænger, så den er tilgængelig hele døgnet.
  • Vi har registreret hjertestarteren på hjertestarter.dk, så den er synlig for alle inkl. det sundhedsfaglige personale hos 1-1-2.
  • 12 medarbejdere på skolen og andre voksne, der ofte færdes på skolen, har været på kursus i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter.
  • Alle elever i de større klasser bliver undervist i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter mindst én time pr. skoleår.
  • Alle elever på skolen er blevet orienteret om hjertestarterens placering.
  • Vi er en certificeret ”Du kan redde liv”-skole.